steak2.jpg

Turf

Filet 8oz  55

Delmonico Steak 16oz  52

Rack of Lamb 22oz  74

Wagyu New York Strip 14 oz  MKT

Wagyu "Tomahawk” Ribeye 40 oz  MKT

Gatsby’s Chicken  33

Wagyu Filet 8 oz / 12 oz  MKT

Bone-in Ribeye 22 oz  66

New York Strip 14 oz  51

Porterhouse 24oz  70

KC Bone-in New York 18oz  67

"Tomahawk” Ribeye 40oz  MKT